بر مزار خودم

درخواست حذف این مطلب


مثل خیلی از انسانهای دیگر که ممکن است عاداتی بد و ناپسند داشته باشند، من نیز یک عادت بد داشتم و آن این بود که روزی یک نخ سیگار می کشیدم. البته همانطور که گفتم فقط همین یک نخ را می کشیدم و هیچگاه این یک نخ به دو نخ سیگار نمی رسید، مگر در شرایط استثنایی که به ندرت اتفاق می افتاد کشیدن سیگار به دو نخ برسد. به همین خاطر از این عادت ناپسند خودم زیاد رضایت نداشتم و کشیدن همین یک نخ سیگار در روز را هم جزء عادات و رفتارهای بد خود و تسلیم شدن به خواست های نفسانی به حساب می آوردم.

شبی در عالم رویا ح پرواز و عروج به من دست داد. به وضوح شاهد و ناظر و آگاه بر وج روح از کالبد جسمانی بودم. به محض اوج گرفتن در آسمانها و غوطه ور شدن در فضای بیکران الهی، روح حامی خویش را در کنارم احساس . به او سلام دادم و ایشان نیز جواب سلام مرا داد. از حضور ایشان در کنار خویش احساس شعف و رضایت می و از اینکه مثل اکثر اوقات ایشان را در سفر به کائنات همراه خویش می دیدم، احساس امنیت و رضایت خاطر می نمودم. آنقدر اوج گرفتیم تا به مناطق ناشناخته و سرزمینهایی رسیدیم که به گفته روح حامی ام، تمثیلی از اعمال و کردار انسان در طبقات می باشد. مثلا جهانی را دیدیم با مناطقی غرق در نور و روشنایی. روح حامی ام فرمودند که اینجا دنیای بازتاب شه های ناب روح الهی در کالبد انسانی است. این افکار و شه ها، امواجی از خود ساطع می کنند که به ماوراء جو سیاره ای صعود کرده و به علت لطافت طیف موجی به قدری از طبقات و جهانهای مادی اوج و فاصله می گیرند که به جهان هم طیف خود در لطافت موجی رسیده و تشکیل طیف عظیمی از امواج نورانی را در محوطه ای عظیم و پهناور می دهند. این امواج نزدیکترین امواج به طیف نورانی الهی است که منشا شفاها و کرامات و الهامات برای تمام هستی می باشد. ایشان در ادامه فرمودند:باید بگویم که تو و انسانهایی چون تو با هر بار شه و تفکر مثبتی که از ذهن  به محیط پیرامون خویش ساطع می کنید در استمرار بقا و تلطیف امواج اثیری این طبقه نقش خواهید داشت و موجبات رحمت و مغفرت پروردگار متعال برای خویش را فراهم می آورید.


 

[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]